Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r. „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Siergiejuk, adres poczty elektronicznej informatyk@zsoms2bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 652 60 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: Promienna 13A, Białystok 15-720

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@zsoms2bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 652 60 90

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2  w Białymstoku mieści się przy ulicy Promiennej 13A. Budynek posiada dwa wejścia: od strony ul. Promiennej – jedno wejście główne do placówki (do sekretariatu) oraz drugie wejście do budynku znajdujące się od strony boiska szkolnego.
  2. Oba wejścia nie umożliwiają dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Do budynku prowadzą z obu stron schody.
  3. Wejścia nie posiadają podjazdów dla wózków.
  4. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
  5. W budynku, nie ma wind umożliwiających poruszanie się na wózku inwalidzkim bez przeszkód na wszystkich poziomach oraz możliwości przemieszczenia się bez przeszkód na blok sportowy lub do szatni uczniowskich.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
  9. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
  10. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (sekretariat szkoły) są pracownicy obsługi.
 
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 85 651 15 05
e-mail: zsoms2@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony